მაკულატურა ≠ ნაგავი

greengift.geo@gmail.com
a
1863
Comments: 20
a

Goals

Problem statement:

მსოფლიოში ნარჩენების მართვის საკითხი განიხილება როგორც გლობალური გარემოსდაცვითი, სოციალური და ეკონომიკური პრობლემა. ნარჩენების მართვის სისტემების ან ინფრასტრუქტურების არ ქონა იწვევს უარყოფით ზეგავლენას გარემოზე, ადამიანის ჯანმრთელობაზე. დღეისათვის საქართველოში მაკულატურის და ზოგადად ნარჩენების შეგროვების, მათი გადამუშავების კულტურა არცთუ სახარბიელო დონეზეა. მოქმედი ორგანიზაციები, სასწავლო დაწესებულებები, ცალკეულ ინდივიდებზე, არ აგროვებენ ქაღალდის ნარჩენს და შესაბამისად ქაღალდის, რომლის ხელახლა გამოყენება/გადამუშავება შესაძლებელია უმეტესობა ხვდება ნაგავსაყრელებზე. შედეგად ვიღებთ გაბნეულ და არარაციონალურად გამოყენებულ ბუნებრივ რესურსებს, სხვაგვარად რომ ვთქვათ ვიღებთ გაჩეხილ ტყეებს და უმართავ ნაგავსაყრელებს, რაც ამავდროულად აისახება კლიმატის ცვლილებაზე, გაუდაბნოებაზე და სხვა მწვავე გარემოსდაცვით პრობლემებზე. ქაღალდის წარმოება, გარდა იმისა რომ ანადგურებს ტყის საფარს რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი და სხვა ცოცხალი არსებებისათვის, აგრეთვე ერთერთი ყველაზე დიდი დამაბინძურებელი პროცესია. მისი წარმოების პროცესში გამოიყენება ქლორზე დაფუძნებული მათეთრებლები, რომლებიც შედეგად აბინძურებენ წყალს, ჰაერს და მიწას. ასევე წარმოების პროცესში გამოიფრქვევა მეთანის გაზი, რაც 25–ჯერ უფრო ტოქსიურია ვიდრე CO2. ქაღალდის წარმოების პროცესის შესახებ ზემოთ აღნიშნული ფაქტები და შემაშფოთებელი პროგნოზები კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს რომ მაქსიმალურად უნდა მოხდეს ამ რესურსის მოხმარების შემცირება და ხელმეორედ გამოყენების წახალისება, როგორც საქართველოში ისე დანარჩენ მსოფლიოში.
მსოფლიო ბანკის მდგრადი განვითარების ქსელის მიერ 2015 წელს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით საქართველოს ურბანული ტიპის დასახლებაში მცხოვრები 2,3 მილიონი მოქალაქე დღეში წარმოქმნიდა დაახლოებით 3 900 ტონა ნარჩენს (დღეში ერთ სულ მოსახლეზე 1,7 კგ. ნარჩენი), ხოლო 2025 წლისათვის ურბანული მოსახლეობის რიცხვი შემცირდება 2,27 მილიონამდე რომელიც დღიურად წარმოქმნის 4200 ტონა ნარჩენს (დღეში ერთ სულ მოსახლეზე 1,85 კგ. ნარჩენი). ამასთან აღსანიშნავია, 3900 ტონა ნარჩენის 34% ქაღალდის ნარჩენია.

Proposed Solution:

სოციალური საწარმო „მწვანე საჩუქრის“ მისიაა საქართველოში ნარჩენების მართვის პოლიტიკის განვითარებაში წვლილის შეტანა, საზოგადოების ინფორმირება ნარჩენების მართვის უპირატესობების და ე.წ. „უმართავი ნარჩენების“ ნეგატიური ეფექტის შესახებ როგორც გარემოზე, ასევე ადამიანზე.
ინიციატივის "მაკულატურა ≠ ნაგავი" ფარგლებში დაგეგმილ 15 სასწავლო დაწესებულებებში (5 საჯარო სკოლაში, 5 უნივერსიტეტში და 5 სასწავლო ცენტრში) განვახორციელებთ საინფორმაციო შეხვედრებს, ტრენინგებს გარემოსდაცვით საკითხებზე, რომელსაც სრულიად უფასოდ GIPA–ს გარემოსდაცვითი მენეჯმენტისა და პოლიტიკის სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტები გაუძღვებიან. საინფორმაციო შეხვედრები ჩატარდება როგორც მოსწავლეებისათვის/სტუდენტებისათვის, აგრეთვე პედაგოგებისათვის. აღნიშნული საინფორმაციო შეხვედრების შემდეგ სასწავლო დაწესებულებებში ჩატარდება მაკულატურის შეგროვების კვირეულები, აგრეთვე დაიდგმება მაკულატურის შესაგროვებლად მწვანე ყუთები და მომავალშიც გაგრძელდება ურთიერთობა ამ სასწავლო დაწესებულებებთან.
ცნობილი ფაქტია, რომ 1 ტონა ქაღალდის გადამუშავებით დაახლოებით 17 ხეს გადავარჩენთ, ამასთან იმავე რაოდენობის ქაღალდის გადამუშავების პროცესში იზოგება დაახლოებით 2800 ლიტრი ნავთობი და 26 500 ლიტრი წყალი. სოციალური საწარმო „მწვანე საჩუქრის“ ამ ინიციატივის ფარგლებში ვგეგმავთ სულ მცირე 20 ტონა ქაღალდის შეგროვებას და გადამუშავებას, რაც გადაარჩენს დაახლოებით 340 ხეს, დაზოგავს 56 000 ლიტრ ნავთობს და 530 000 ლიტრ წყალს. დამატებით მოგახსენებთ, რომ 1 ხე დღიურად საშუალოდ 3 ადამიანისათვის საკმარის ჟანგბადს გამოყოფს, შესაბამისად ჩვენი საქმიანობით გადარჩენილი 340 ხე 1020 ადამიანისთვის საკმარის ჟანგბადს უზრუნველყოფს. ქაღალდის რესურსების ხელახალი გადამუშავების დროს 73%–ით ნაკლები სათბური აირები გამოიყოფა ვიდრე ქაღალდის პირველადი პროდუქციის წარმოქმნისას, ეს კი ქაღალდის ნარჩენების გადამუშავების უმთავრესი პოზიტიური გავლენაა გარემოზე.

Sustainability:

სოციალური საწარმოს „მწვანე საჩუქარის“ მიზანია პარტნიორი ორგანიზაციებისა და ინდივიდებისაგან შეაგროვოს ქაღალდის ნარჩენები, შეგროვებული ქაღალდი გადაამუშავოს, ხოლო გადამუშავებული მაკულატურიდან მიღებული ქაღალდით შექმნას ახალი პროდუქტი. ინიციატივა "მაკულატურა ≠ ნაგავი" გარდა იმისა რომ ხელს შეუწყობს ინფორმირებულობის გაზრდას სამიზნე სასწავლო დაწესებულებებში, აგრეთვე ჩვენს სოციალურ საწარმოს შესძენს გრძელვადიან პარტნიორებს. ამ ეტაპისათვის „მწვანე საჩუქარს“ ყავს 20–მდე თბილისში მოქმედი ორგანიზაცია თუ ინსტიტუტი და ჩვენი მიზანია ამ ქსელი გაზრდა. რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს ინიციატივა არ განხორციელდება მხოლოდ მოკლევადიანი ღონისძიებების ჩასატარებლად, არამედ გათვლილია უფრო გრძელვადიან თანამშრომლობაზე.
პროექტით შერჩეულ სასწავლო დაწესებულებებში შეგროვებული ნარჩენების – ქაღალდის გადამამუშავებელი ქარხნამდე ტრანსპორტირებას სოციალური საწარმო „მწვანე საჩუქარი“ უზრუნველყოფს. გარდა მაკულატურის შეგროვების კვირეულებისა „მწვანე საჩუქარი“ გააფორმებს თანამშრომლობის მემორანდუმებს სასწავლო დაწესებულებებთან, რომლის საფუძველზე ორივე მხარე ითანამშრომლებს გარემოსდაცვითი საგანმანათლებლო ღონისძიებების, მცირე–გრანტების მოძიების და პროექტების განსახორციელებლად. აგრეთვე, სასწავლო დაწესებულებებში დაიდგმება სპეციალური მწვანე ყუთები, შედგება მაკულატურის ტრანსპორტირების ინდივიდუალური გრაფიკები. სურვილის შესაბამისად დავეხმარებით მომავალი სასწავლო წლიდან მათ სასწავლებლებში ეკო კლუბების ჩამოყალიბებაში, რომელიც ხელ შეუწყობს მასწავლებლების/სტუდენტების/პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდას და გარემოსდაცვითი ჩვევების გამომუშავებას.

Equal gender opportunity:

The participants for the informational meetings will be selected together with the institution administration, and we will observe gender balance of the participants during the selection process.

Items Needed

Item აღწერა Vendor Info Total Purchased?
30 Green boxes

მწვანე ყუთები მაკულატურის შესაგროვებლად, რომელიც იქნება ლამინატისაგან (ყუთის ზომები 60X50X50 სმ.) ყუთზე განთავსდება ლოგო და გარემოსდაცვითი სლოგანი. 1 ყუთის ღირებულება 100 ლარი, სულ 3000 ლარი.

ვლადიმერი ბაბალაშვილი

ვაჟა–ფშაველას IV კვარტალი, 8 კორპუსის მიმდებარედ

+995 577 464288
3 000,00 ₾
100 lt petrol

საწვავი გვჭირდება შეგროვებული მაკულატურის ტრანსპორტირებისათვის. 100 ლიტრი საკმარისია ამ ინიციატივის ფარგლებში დაგეგმილი ღონისძიებების მესამედისათვის, დანარჩენი აქტივობებისათვის საწვავის ხარჯს დაფარავს სოციალური საწარმო "მწვანე საჩუქარი"

შპს "სოკარ ჯეორჯია პეტროლიუმი"

იალბუზის ქ. N18 თბილისი, საქართველო

+995 322 2439 275
220,00 ₾

Activity See All Activity

შესვლა first to add your own comment.

Comments

greengift.geo@gmail.com სამცხე-ჯავახეთის სკოლიდან დამიკავშირდნენ, რამდენიმე წლიანი გამოცდილება გვაქვს და აქტიურად ფუნქციონირებს ეკო კლუბიო,რომელიც რაიონის მაშტაბით სხვადასხვა გარემოს დაცვით აქტივობებს ახორციელებს. გასულ წელს შეაგროვეს ნახევარ ტონამდე მაკულატურა,რომელიც კერძო პირმა ჩაიბარა. ამჟამად ეკო კლუბელები ცდილობდა ეპოვათ ფინანსები რომლის საშუალებით სკოლაში განათავსებდნენ ყუთებს მაკულატურისათვის. მათ გადაეცა 2 ცალი ყუთი, რომელიც გაფორმებულია ორბელიანის ფონდისა და SIDA–ს ლოგოებით, იციან რომ ფონდის სახელიტ გადაეცათ ეს ყუთი. შემპირდნენ ფოტოების გამოგზავნას, თუმცა აყოვნებენ :) ამიტომ უსურათოთ გთავაზობთ ამ სიახლეს.
Reply
greengift.geo@gmail.com 30 აპრილს 12:00 საათზე ფრანგული სკოლაში, (ფალიაშვილის N42) გაიმართა შეხვედრა ამავე სკოლის მასწავლებლებთან და მოსწავლეებთან. შეხვედრას დაესწრო 21 ადამიანი – 9 ბიჭი და 12 გოგო, სკოლის მოსწავლეები 8–16 წლის მოსწავლეები და 2 მასწავლებელი. შეხვედრაზე გამოყენებული იქნა პრეზენტაცია, ვისაუბრეთ ნარჩენების მართვის აუცილებლობაზე, საქართველოში არსებულ ვითარებაზე, სახიფათო და არა სახიფათო ნარჩენებზე, და ა.შ. ამ სკოლას დავუტოვე 2 ყუთი.
Reply
greengift.geo@gmail.com 23 აპრილს 13:00 საათზე, შედგა მორიგი შეხვედრა საბავშვო ბაღ "თოლია"–ს აღსასზრდელებთან და აღმზრდელებთან, ჯგუფი იყო შერეული – 14 ბავშვი, 3–დან 5 წლამდე, 8 ბიჭი და 6 გოგო. ასევე ესწრებოდა 2 აღსასზრდელი. შეხვედრაზე ვისაუბრეთ ნარჩენებზე, როგორც აღმოჩნდა საბავშვო ბაღის პროგრამაში არის გათვალისწინებული გარემოსდაცვითი განათლება და შესაბამისად ბავშვებმა რაღაცეები იცოდნენ. სიმბოლურად შეხვედრის ბოლოს გადავეცი გადამუშვებული ქაღალდზე დაბეჭდილი გასაფერადებლები.
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით, დაიგეგმა შეხვდრები შემდეგ საგანმანათლებლო დაწესებულებებში – 23აპრილს 13:00 მორიგი შეხვედრა იმართება საბავშვო ბაღ "თოლიაში", – 25 აპრილს 12:00 საათზე ფრანგული სკოლაში, (ფალიაშვილის N42) – 26 აპრილს 11:00 საათზე N21 საჯარო სკოლაში (პეტრიაშვილის N6) ასევე დამიკავშირდნენ ახალციხის საჯარო სკოლიდან და ქუთაისის ერთერთი ახალგაზრდული კლუბიდან, დამატებით დეტალებს შეგატყობინებთ.
Reply
greengift.geo@gmail.com 13 თებერვალს გაიმართა შეხვედრა თბილისის N123 საჯარო სკოლაში, შეხვედრას დაესწრო 26 მოსწავლე (8 ბიჭი და 18 გოგო), ასაკობრივი ჯგუფი 14–17 წელი. ნარჩენების მართვაზე ზოგადი შეხვედრა, ასევე დაიგეგმა მეორე შეხვედრა ამავე სკოლაში – უნდა დავეხმარო თანასწორთა განმანათლებლების გადამზადება ნარჩენების მართვის თემაზე, რათა მათ მოახდინონ დანარჩენი სკოლელების ინფორმირება და აგრეთვე უნდა დააფუძნონ ეკო–კლუბი. ამ ეტაპზე სკოლაში დავტოვე 2 ყუთი, თუმცა შემდეგ მისვლაზე კიდევ უნდა დავამატო 2 ყუთი (დიდი სკოლაა) ამ სკოლაში დამატებით განხორციელებულ შეხვედრების შესახებ აუცილებლად მოგახსენებთ :)
Reply
greengift.geo@gmail.com 11 თებერვალს შეხვედრა შედგა ქ. ხაშურის ბიბლიოთეკაში, საკვირაო სკოლის წევრებთან. შეხვედრა ესწრებოდა 14 ბავშვი (4 ბიჭი და 10 გოგო), ძირითადი ასაკობრივი ჯგუფი იყო 15–18 წელი. ბიბლიოთეკაში დაიდგა ერთი ყუთი და მაკულატურას დაგვპირდნენ რომ თვითონ მოგვაწოდებენ. აქვე ვტვირთავ შეხვედრის რამოდენიმე სურათს. ასევე ბავშვებმა მთხოვეს დამატებით მესაუბრა პროექტის წერაზე და გრანტების მოძიებაზე. რა თქმა უნდა ვახსენე ორბელიანის ფონდი, განსაკუთრებით იმიტომ რომ მხარს უჭერთ ადგილობრივ იდეებს და ასევე რომ არ აქცევთ ყურადღებას გამოცდილებას. ძალიან აქტიური ბავშვები არიან და დარწმუნებული ვარ ყურადღებით იქნებიან და შემდეგ იდეების კონკურსს რომ გამოაცხადებთ აუცილებლად შემოიტანენ განაცხადს.
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით, კიდევ 2 შეხვედრა ჩაინიშნა – თბილისის ერთერთ სკოლაში და ხაშურში. 11.02. – 12:00 საათზე გაიმართება ქ. ხაშურის ბიბლიოთეკის შენობაში (ძნელაძის ქ. N2), სადაც შევხვდები ხაშურის დემოკრატიის სკოლის წევრებს, თემა იქნება ნარჩენების მართვაზე და დაიდგმება მაკულატურის შესაგროვებლად ყუთი. 13.02. – 14:00 საათძე თბილისის ერთერთ სკოლაში (ზუსტ მისამართს მოგვიანებით დავწერ) ჩატარდება შეხვედრა და დაიდგმება ყუთი.
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით, დაგვიანებული ანგარიში რუსთავში გამართული შეხვედრის შესახებ, რომელიც 11 დეკემბერს სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს ოფისში ჩატარდა. შეხვედრას დაესწრო 13 მოზარდი 7 ბიჭი და 6 გოგო (შერეული ასაკი 9–დან 16 წლამდე). შეხვედრა მიმდინარეობდა 2 საათს – პირველი საათმო დაეთმო ზოგად გარემოსდაცვით საკითხებს და გავამახვილეთ ყურადღება ნარჩენების მართვაზე, ხოლო შეხვედრის მეორე საათი დაეთმო ვორკშოპს თუ რისი გაკეთება შეიძლება სხვადასხვა ნარჩენებისაგან. ბავშვებმა გააკეთეს საახალწო დეკორაციები. ორგანიზაციაში დაიდგა ჩვენი ინიციატივის ფარგლებში შეძენილი მაკულატურის შესაგროვებელი ყუთი. როგორც ბოლო კომენტარში მივუთითე შეხვედრა ჩატარდა ქეთი ჩიტაშვილის ინიციატივით, რისთვისაც მადლობას გადავუხდით მას. აქვე ავტვირთავ რამოდენიმე ფოტოს.
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით, ახალი შეხვედრები ჩაინიშნა – სამოქალაქო განვითარების სააგენტოში, ქ. რუსთავში ფიროსმანის N9. ქეთი ჩიტაშვილთან თანამშრომლობით დაიგეგმა ეს შეხვედრა და აგრეთვე მოიცავს მცირედ ვორკშოპს, აუცილებლად გამოგიგზავნით ფოტოებს და მოკლე სტატისტიკას.
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით, ახალი შეხვედრები ჩაინიშნა – სამოქალაქო განვითარების სააგენტოში, ქ. რუსთავში ფიროსმანის N9. ქეთი ჩიტაშვილთან თანამშრომლობით დაიგეგმა ეს შეხვედრა და აგრეთვე მოიცავს მცირედ ვორკშოპს, აუცილებლად გამოგიგზავნით ფოტოებს და მოკლე სტატისტიკას.
Reply
Keti Khachidze Please post the # of men/women who will attend. thanks and good luck!
Reply
Keti Khachidze Please post the # of men/women who will attend. thanks and good luck!
Reply
greengift.geo@gmail.com პირველი საინფორმაციო შეხვედრა გაიმართება – "თბილისის ახალგაზრდული ცენტრში", ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი 32. აუდიტორია დ. 106. 13 დეკემბერი, 15:00 საათზე
Reply
greengift.geo@gmail.com სჯობს გვიან ვიდრე არასდროსო ამბობენ!!! ამ ინიციატივის ფარგლებში პირველი შეხვედრა გაიმართება ილიაუნიში (აუდიტორიის მისამართს მოგვიანებით დავწერ) 13 დეკემბერს, 15:00 საათზე. გავარკვევ დამატებით რამდენი მსურველს შეიძლება უმასპინძლოს აუდიტორიამ და შემოგვიერთდით აუცილებლად :)
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით, ყუთები და სტიკერები მზადაა! სამწუხაროდ შეფერხდა ტრენინგების ჩატარება ჩემი მოუცლელობის გამო, თუმცა ნოემბრის 20–დან ყველაფერი გამოსწორდება. თბილისის სასწავლებლების გარდა, წეროვანის დევნილთა დასახლებაში ჩავატარებ შეხვედრას და ასევე მოლაპარაკება მაქვს რუსთავის ერთერთ სკოლასთან. 14 ნოემბერს ჩამოვდივარ თბილისში და ყველა დეტალს მოგწერთ. პ.ს. ყუთის სურათი ცოტა უხარისხოა, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით.
Reply
greengift.geo@gmail.com დამატებით მინდა გითხრათ, რომ ორბელიანის ერთერთ მოხალისეს მაია მესტუმრეს ვთხოვე თუ იყო შესაძლებელი ჩვენი ინიციატივის ბენეფიციარებისათვის დაგვერიგებინა რადარამის ახალი გამოცემა "წინ სწრაფად", რომელიც გლობალურ დათბობას შეეხება, რაზეც თანხმობა მივიღე :) რისთვისაც დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაიას <3 შეგახსენებთ რომ ტრენინგები მოიცავს გარემოსდაცვით თემატიკაზე ცნობიერების ამაღლებას.
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით ყველას, ყუთები და სტიკერები გამზადებულია :) (სურათებს ამ დღეებში შემოგთავაზებთ) ტრენინგების ჩატარება ჯერ ვერ დავიწყე რიგი მიზეზების გამო – შეფერხებას ძირითადად ჩემი და იმ სტუდენტების მოუცლელობა იწვევს, რომლისთვისაც უნდა ჩავატარო ეს შეხვედრები. რამოდენიმე სასწავლებელმა მთხოვა რომ ნოემბრის დასაწყისში ჩავატარო, რამოდენიმე ოქტომბრის ბოლო კვირას. პირადად მეც ჩართული ვარ არჩევნების სადამკვირვებლო მისიაში და არჩევნების შემდეგ მირჩევნია დაწყება. უახლოეს დღეებში ავტვირთავ ტრენინგის მოდულს და თუ დაგაინტერესებთ თემატიკა შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ.
Reply
greengift.geo@gmail.com ყუთებს ვამზადებთ შპს "კახეთში", რომელიც თბილისში მდებარეობს. ყუთებს გვიმზადებენ 29 ლარად, დაბეჭდვის გარეშე და ყუთს გავაფორმებთ სტიკერებით (ლოგოები, წარწერები), რომელიც დაახლოებით 200 ლარი ჯდება. ჯერ კიდევ ველოდები ინვოისებს (ფაქტიურად ყოველ წამს ვაწუხებ :) ეს ქარხანა იმითია გამორჩეული რომ ძველი ბორჯომის ბოთლებისთვის ეტიკეტებს ამზადებდა (იხილეთ ფოტოები)
Reply
greengift.geo@gmail.com პარალელურად მიმდინარეობს საინფორმაციო შეხვედრებისათვის მოდულის შემუშავება და სასწავლო დაწესებულებების შერჩევა. პირველი საინფორმაციო შეხვედრა ჩატარდება 20–25 სექტემბერს, საინფორმაციო შეხვედრების ჩატარების გრაფიკს გაგაცნობთ 15 სექტემბრისათვის. გაგვიხარდება თუ "ორბელიანის" სხვა მოხალისეებიც შემოგვიერთდებიან და დაესწრებიან შეხვედრებს :)
Reply
greengift.geo@gmail.com მოგესალმებით ყველას :) მოკლედ დავწერ ბიუჯეტის ცვლილებების შესახებ – ამ ეტაპზე შემცირდა (თითქმის განახევრდა) ამ ინიციატივის ბიუჯეტი, ვიპოვე "მწვანე ყუთების" სხვა მომწოდებელი, ლამინატის ყუთების ნაცვლად დამზადდება მუყაოს ყუთები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს დიზაინზე და ზომებზე მოლაპარაკებები და უახლოეს დღეებში გვეცოდინება ზუსტი თანხა.
Reply